Home Genealogy Lockhorst | EmailNotes for Jan Lockhorst


Bij doop geheven door Jannigje van Lokhorst.
Wonende te: Overlangbroek.
(kopie in archief)
Aangifte door Antonie van Doorn, 21, arbeider en Roelof Lockhorst, 27, arbeider.
Tijdstip: 05.00 uur.
Partner: Hermina van de Wal (overleden)
82 jaar, rentenier.
Tapper/kastelein, herbergier en tolgaarder aan de Steen Brug te Overlangbroek tot 1828, (president)schepen ald. 1791-1810, aangesteld als subsituut schout ald. 1794, diaken 1783, 1784 en 1786, kerkmeerster 1819.

In 1814 bij de volkstelling was hij 61 jaar, van beroep landbouwer. Hij was getuige bij het opmaken van de geboorteakte van ene 'van Brummelen'.
Bij de geboorteakte van zoon Gijsbert vermeld en ondertekend als Jan Lockhorst.
In een extract van de overlijdensakte van 26 Feb 1834 staat dat hij 82 jaar oud was en weduwe van Harmina of Hermina van de Wal.

Namen der Ledematen te Overlangbroek opgetekend July 1807: 1. Jan Lokhorst en 2. Hermina van de Wal, dezelven Huysvrouw.

- 30 maart 1778; Mr Pieter van Straten heere van Dompselaar verhuurt aan Jan Lokhorst zekere boere huysinge met bakhuys en een berg, item 22 mergen bouw- en weijland, gelegen onder den gerechte vanOverlangbroek, het eerste jaar voor 198 gulden en de volgende 5 jaren voor 220 gulden. De ongelden zullen blijven ten laste van de verhuurder. Het onderhoud aan het huijs, berg en bruggen is voor rekening van de verhuurder, uitgezonderd de materialen. De huurder zal de verhuurder tweemaal per jaar moeten van en naar Utrecht moeten halen en brengen waartoe hem
het nodige gegeven zal worden. De huurder zal het weijland niet mogen hooijen bossen of breken, maar tweemaal in het jaar bloten.Demessie op het gehuurde vallende zal hij nietmogen verkopen of vervoeren maar ten meeste nutte op zijn gehuurde land gebruiken. De boomvrugten blijven voor de verhuurder. SAKRUH DG Overlangbroek 1680
- 1 mei 1780; Jan Lokhorst aangeslagen voor 32 gulden in de consumptieve middelen over 1780.
SAKRUH Oud Bestuursarchief Overlangbroek nr 6-2.
- 23 juni 1783; Jan Lokhorst heeft zitting als diaken.Op 30 mei 1784 wordt besloten de kerkraad niet te veranderen en wordt Jan Lokhorst als diaken gecontinueerd.Nog zitting als diaken 15 juni 1786. SAKRUH Kerkenraad NH gem Overlangbroek nr 1.
- 22 febr 1791; Jan Lokhorst aangesteld als schepen van Overlangbroek, idem 7 mei 1792. SAKRUH DG Overlangbroek 1676
- 7 maart 1791; tijdens de vergadering van het gerecht van Overlangbroek wordt een rekest gepresenteerd voor Jan Lokhorst wegens het wachthuis voor het regiment van Baden en den erfprins wegens geleverd hooi vuur en licht en hout tot het maken van de schansen in den jare 1787. SAKRU DG Overlangbroek 1676.
- 2 juni 1791; Jan Lokhorst schepen va nOverlangbroek, idem 23 november 1792, 18 juni 1793, 7 januari 1794, 15 december 1794, 28 februari, 16 maart, 26 maart, 28 mei en 16 september 1795, 20 juni 1796, 28 maart 1797, 18 april 1798, 4 juni 1800, 4 maart 1801, 18 februari 1802, 13 juli 1802, 25 mei, 8 augustus en 27 september 1803, 6 februari 1805. SAKRUH DG Overlangbroek 1680
- 20 sept 1791; Jan Lokhorst schepen van Overlangbroek, idem 10 sept 1792, 29 aug 1793, 11 sept 1794, 23 sept 1796, 25 sept 1799, 22 sept 1800, 3 sept 1801, 27 aug 1802. Streekarch. Rijnstreek Lekdijk bovendams 1558
- 30 jan 1792; Maaigje de Kruijff, huisvrouw van Jan Lokhorst, met Hendrijntje en Geurtje van Schaffelaar slachtoffer van misdrijf. SAKRUH St GerechtWbD nr 3.
- 14 maart 1792; Is mede in overweging genomen de rekeste van schout en schepenen van Overlangbroek, verzoekende dat Jan van Lokhorst, herbergier aan de Steene Brug onder gemelde gerechte, betalinge mochte ontvangen van zijn leverantie van vuur en licht, hooij en hout in 1787 gedaan aan de regimenten van Bade en den Heere erfprince, en alzoo gebleken was dat schout en gerechte ten onrechte hadden geposeerd dat hiervan eene lijste ter Kamere van Finantie zou zijn overgeleverd is ingevolge van de daartoe gedane requisitie door den secretaris des gerechts ingediend een specifieque lijste der bovengemelde leverantien, ten overstaan van schout en gerechte
geformeerd bedragende 120 gulden en 6 stuivers met bijvoeginge dat Jan Lokhorst aan den gerechte gedeclareerd had bereid te zijn de deugdelijkheid zijner opgave met ede te bevestigen. (..) Is goedgevonden bij memorie favorabel te adviseren tot voldoeninge van de lijste ter somma van 120 gulden en 6 stuivers. HUA inv. 37 Financiële Instellingen nr 1167.
- 1 nov 1794; Jan Lokhorst aangesteld als substituut schout van Overlangbroek. HUA Hof v. Utr. nr. 130-1
- 19 maart 1795; vanwege demunicipaliteit van Overlangbroek ingevolge de aanschrijving van de provisionele representanten Ùts Lands van Utrecht, is na stemming in de vergadering bij meerderheid verkozen Arris van Amerongen tot voorzitter en Abraham Overvest en Jan Lokhorst tot secretarissen, die geformeerd hebben een lijst van zig aldaar bevindende stemgerechtigden, is vervolgens tot kiezer verkozen de persoon van Cornelis de Rooij. SAKRUHDG Overlangbroek 1680
- 17 aug 1795; Jan Lokhorst en Maaigje de Kruif, echtelieden wonende onder dese gerechte, de tweede comparant ziekelijk, verklaren zij zonder kinderen zullen overlijden den één aan den anderen en alzulks den eerststervenden aan den langstlevenden te institueren tot zijn of haar enige erfgenaam, doch ingeval zij met achterlating van kinderen zullen komen te overlijden verklaren zij over en weer elkaar te maken de ususfruct of lijftocht onverminderd de legitieme portie van hun kind of kinderen uit hun goederen, met voogdijstelling van de langstlevende over hun kind of kinderen. SAKRUH DG Overlangbroek nr 1679/1680
- 1798; De landtol aan de Steene Brug is (door de rentmeester van het huis Amerongen) verpacht aan Jan Lokhorst, ieder jaar om 10 gulden. De 6 jaren ingegaan mei 1792 en eindigende mei 1798, ontvangen 60 gulden. Van het nieuwe pachtjaar ingaande mei 1798 is nog niets ontvangen, wordende gewoonlijk alle 6 jaren betaald. HUA Huis Amerongen nr 660.
- 2 mei 1804; Jan Lokhorst schepen van Overlangbroek, idem 28 mei en 29 november 1804, 19 januari en 24 augustus (president schepen) 1805, 26 juni 1806, 8 juni 1807, 17 december 1807 (president schepen), 14 mei, 16 juli en 31 december 1808, 21 grasmaand 1809, 25 louwmaand en 7 herfstmaand 1810. SAKRUH DG Overlangbroek nr 1681.
- 27 juli 1805; Jan Lokhorst draagt volgens koopcondities van 8 april 1805 tegen een koopsom van 5500 gulden aan Jan de Kruijff in eigendom over seeckere huijsinge, erve en grond staande en gelegen onder den gerechte van Nederlangbroek, rijnwaarts, daarboven de Wijksche weg en beneden Anthonij van Doorn naast gelegen sijn. SAKRUH DG Nederlangbroek 1570.
- 9 juni 1806; Jan Lokhorst president schepen van Overlangbroek. Op 8 september 1806 legt hij met J.C. Pop financiële verantwoording af als kerkmeester tegenover het gerecht en de geërfden. SAKRUH Oud Bestuursarchief van Overlangbroek nr 3-3.
- 8 sept 1806; Jan Lokhorst (tapper) eigenaar van drie huizen in Overlangbroek. Huis met nr 1 (bewoner isWillemNiekerk voor een huurprijs van 22 gulden per jaar), huis en erf nr 2 (bewoner is Evert de Kruijf voor een huurprijs van 27 gulden per jaar) en een huis en erf nr 3 dat hij zelf bewoond met een huurwaarde van 55 gulden per jaar. SAKRUH Oud Bestuursarchief Overlangbroek nr 3-3.
- 8 sept 1806; Jan Lokhorst met Gerrit van Es ingedeeld om één maal per 18 dagen van 1 oktober 1806 tot 12 maart nachtwacht te lopen van het Boveneind van Overlangbroek tot het Rechthuis. HUA Hof v. Utr. nr 131-2.
- 8 nov 1806; Jan Lokhorst eigenaar van 14 morgen bouw- en weiland onder Overlangbroek, aangebracht op de blafferd van hetOudschildgeld onder nummer 14, aangeslagen voor 30 gulden oudschildgeld, 14 gulden reeelmorgen geld en 10 gulden 10 stuivers personeelmorgengeld. SAKRUH Oud Best. Arch. Overlangbroek nr 3-3.
- 29 sept 1808; Jan Lokhorst, huisnr 3. ingedeeld in klasse 33 en aangeslagen op 16 gulden in de quotisatie voor de drie miljoen gulden waarvan de 40 gezinshoofden van Overlangbroek 200 gulden moeten opbrengen. ARA inv. 2.01.21 Min. v. Financien nr 858.
- 1808; register van het getal en de gesteldheid der ingezetenen te Overlangbroek: Jan Lokhorst, gehuwd, tapper, vier kinderen, twee werkboden, geen paarden voor vermaak of voor het werk, 6 runderen, 13,5 morgen zaai/wei/bouwland, geen boschland, aanslag verponding 56 gulden, 18 gulden 2 stuivers personele belasting, 6 gulden dienstbodegeld, 7 gulden 4 stuivers rundergeld, 3 gulden voor patent. HUA Staten van Utr. nr 1349-3.
- 21 mei 1810; Jan Lokhorst wonende onder Overlangbroek, als man en voogd van zijn huisvrouw verklaarde schuldig te zijn aan Jan Cornelis van der Schroeff wonende te Utrecht, een somma van 2000 gulden, terzake van geleende penningen, waarvoor tot zekerheid hypotheek wordt verstrekt op een huisinge en hofstede met berg, schuur, en omtrent 14 mergen wei- en bouwland onder den gerechte aan de Steenebrug. SAKRUH DG Overlangbroek nr. 1679/1681.
- 21 juni 1811; Brief van Philip Christiaan Popp als maire van Overlangbroek aan de onder prefect van het arrondissement van Amersfoort: Jan Lokhorst, kastelein aan de Steene Brug, pachter van de Tol aldaar, die daarvoor jaarlijks 10 gulden betaalt aan de heer Grave van Athlone van Amerongen. Ter plaatse is geen tolboomof tolhek aanweizg. Voor de tolrechten worden betaald: voor een paard een halve stuiver, voor een wagenmet twee paarden bespannen 2 stuivers, de voetgangers zijn vrij. Uit de opbrengsten worden geen wegen onderhouden. HUA inv. 71-1 Onderprefect Amersfoort nr 436.
- 10 maart 1815; Publieke verkoping ten huize van Jan Lokhorst aan de Steene Brug, door de rentmeester van het voormalige Domkapittel van diverse percelen elze-, essen-, waard- of griendhout onder Amerongen enOverlangbroek. Idem21 december 1815. ARA inv. 2..08.14.06 Min. v. Finan. nr 191.
- 28 okt 1818; Publieke verkoping ten huize van Jan Lokhorst, kastelein aan de Steene Brug, door Hendrik van Ommeren als rentmeester der domeinen van SintMarie, van 10 morgen elzen- en essenhakhout in zes kavels onder Overlangbroek. Met koopcondities en kopers en hun borgen. Totale verkoopopbrengst 1.502 gulden. ARA inv. 2.08.14.06 nr 201.
- 20 dec 1819; Jan Lokhorst, landbouwer te Overlangbroek, in qualiteit als kerkmeester van de hervormde gemeente van Overlangbroek, verkoopt in publieke veiling 3 morgen 469 roeden bouwland gelegen inNeerlangbroek teGoijwaarts, in de grondbelasting nr 297. Koper is Rijk van Eck, landbouwer tot Cothen voor en ten behoeve van Jan Arnout Godin van Westrenen. SAKRUH NotWbD nr 2598 akte 1144.
- 29 juni 1826; Jan Lokhorst, tapper te Langbroek, voor 96 gulden koper van drie percelen hooigras op de Koornwaard bij de Duinen op de publieke veiling van de douarière Sprecher de Bernegg-Lambregts. SAKRUH Not Amerongen nr 179.

- 11 juni 1786; Dirck de Kruijf verkozen tot diaken in plaats van Anthonij Tijsseling. Op 25 juni 1787 en 10 juli 1788 wordt de kerkraad gecontinueerd ter oorzake van ÙSgebrek aan stofÙT. Op 20 juli 1790 doet Dirck de Kruijff rekening als diaken over 1789. Op 14 juli 1793 wordt Dirk de Kruijf als nieuw verkoren diaken bevestigd in de dienst en worden de broeders ouderlingen bij gebrek aan stof gecontinueerd. Op 2 juli 1798 doet hij rekening van zijn ontvangsten en uitgaven als diaken over de jaren 1797 tot 1 juli 1798. Idem op 11 juli 1803 over de periode 29 juni 1800 tot 4 juli 1802.Op 5 juni 1808 wordtDirk de Kruijf tot diaken verkozen in plaats van Bart Tijsseling.
Op 15 juli 1810 wordt Dirk de Kruijf tot ouderling bevestigd. Op 15 juni 1815 zijn tot leden van de kerkenraad verkozen Dirk de Kruijf (kosterszoon) als ouderling in plaats van Dirk de Kruijf tot de Roether. Op 23 mei 1817 Dirk de Kruijf van de Roether tot ouderling verkozen in plaats van Jan Lokhorst. SAKRUH Arch Kerkraad NH gem. Overlangbroek nr 1

- 12 maart 1795; Is door de thans fungerende schepenen Abraham Overvest, Jan Lokhorst, Dirck de Kruijff, JanMandersloot en Jan van Sterkenburg () verklaard dat zij () op hunne aan den lande gedane eed wel wilden continueren mids zulks den volke aangenaam was vermits den Ambachtsheer buiten staat was om zijne aanstelling tegen de volkswil te handhaven () waarna de grondvergadering heeft verklaard met hunne dorpsbestuurders vergnoegd en tevreden te zijn. Dirk de Kruijff voorts schepen op 15 augustus 1796.Na ontbinding van de samengevoegde gerechten Neder- en Overlangbroek wordt Dirck de Kruijff op 14 juli 1799 hersteld in zijn funktie als schepen
van Overlangbroek, voorts schepen op 27 april 1800, 1 juli 1802. SAKRUH Oud Best. Arch. Overlangbroek nr 3-1/2 resoluties.
HOME | EMAIL | SURNAMES |

Laatste wijziging op 19 april 2011 door Arwi Lokhorst
Rhode Island - USA

 


Page built by Gedpage Version 2.20 ©2000 on 18 April 2011